Договори, лицензи и застраховки

Договори Лиценз Застраховка

 

 

І. Общи условия за организирано туристическо пътуване от ММ ТРАВЕЛ ООД
І.1. Резервации /записвания/
І.1.1. Резервациите се извършват в офис на ММ Травел ООД или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на цялото пътуване и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 60 дни преди обявената начална дата на отпътуване. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
І.1.2 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 72 часа. Ако не бъде препотвърден същия първоначално заявен хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ подобен клас хотел. В случай, че местата в предложения клас хотел са изчерпани, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да предложи други възможности в по-висок клас хотел срещу доплащане. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности за по-висок клас хотел, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.
І.2. Необходими документи за пътуване
І.2.1. Задграничен паспорт валиден минимум 6 месеца, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.
ІІ. Цена. Начин на формиране и промяна
ІІ.1. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
ІІ.1.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за  преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
ІІ.1.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.
ІІ.1.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването.
ІІІ. Анулации и неустойки
ІІІ.1. Крайният срок, в който потребителя може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 60 дни преди датата на пътуването.
ІІІ.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т. ІІІ.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
ІІІ.2.1. Ако направената анулация е от 59 до 51 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.
ІІІ.2.2. Ако направената анулация е от 50 до 46 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 50% /или съответния процент в зависимост от т. ІІІ.2.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването.
ІІІ.2.3. Ако направената анулация е 45 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
ІІІ.2.4. Самолетният билет по програмата се издава според условията и тарифата за издаване на такъв на авиокомпанията превозвач. Условията и тарифата за издаване на самолетен билет и рестриктциите при смяна на име, анулация или отказ от билет са упоменти в условията на билета, с които клиента се запознава при направата на резервацията и не могат да бъдат променяни.
ІІІ.2.5. При анулация на пътуването поради болест, отказ от виза или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т. ІІІ.2.1., ІІІ.2.2. и ІІІ.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
ІІІ.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена. Същото важи и при неспазване от туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
ІІІ.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди началната дата на пътуването.
ІІІ.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
ІV. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: .............................................................................................................изписан текстово минимален брой в програмата.
V. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ за неосъществен минимален брой участници обявени в условията на програмата, поради което пътуването се отменя, е 14 (четиринадесет) дни преди началната дата на пътуването.
VІ. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми  ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона за туризма.
VІІ. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуването.
VІІІ. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ІХ. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство по маршрутите на програмата с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
Х. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ХІ. Застрахователя, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за Туризма е ЗАД „АРМЕЕЦ” с актуализация на полицата всяка година.
ХІІ. Информация за сключената задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.
ХІІІ. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в 14 (четиринадест) дневен срок.
ХІV. Допълнителни условия:
ХІV.1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за Туризма.
ХІV.2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговски закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на РБългария.
ХІV.3.Потребителят декларира, че е запознат с програмата и маршрута на организатора, както и с общите условия.

 

 


 

ЛИЦЕНЗ ММ ТРАВЕЛ ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ: РКК-01-5970 УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА НА Р БЪЛГАРИЯ

 

 


 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 'ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРОРА' ММ ТРАВЕЛ ООД НА ЛЕВ ИНС ЗД
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА ИАТА АГЕНТ ЗА ЦЯЛ СВЯТ

 

 


 

ТЪРГОВСКА МАРКА ''ММ ТРАВЕЛ''

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРИРАНА ЗАПАЗАЕНА ТЪРГОВСКА  МАРКА ''ММ ТРАВЕЛ'', СОБСТВЕНОСТ НА ММ ТРАВЕЛ ООД - ГР. СОФИЯ. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

 

 


 

ИАТА СЕРТИФИКАТ ММ ТРАВЕЛ ООД 09211145

ММ ТРАВЕЛ - АКРЕДИТИРАНА ИАТА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ, АГЕНТ НА ВСИЧКИ АВИОКОМПАНИИ ЗА ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ПРОМОЦИИ ДО ВСИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ ПО СВЕТА

 

Промоции на самолетни билети